Δραστηριότητες

Ο Σύνδεσμος ασχολείται κυρίως με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Συμμετέχει στη διαμόρφωση ρυθμιστικών και νομικών θεμάτων όσο αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα μέσω της υποβολής απόψεων/θέσεων των μελών.
  • Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των τραπεζών μελών και βοηθά στη διαμόρφωση κοινών θέσεων αναφορικά με τη χρηματοοικονομική και τραπεζική πρακτική.
  • Παρακολουθεί τις εξελίξεις όσο αφορά τις χρηματοοικονομικές νομοθεσίες και τροποποιήσεις, αξιολογεί τον αντίκτυπο της εφαρμογής τους στο τραπεζικό τομέα και καθορίζει κοινή πολιτική εκ μέρους των τραπεζών μελών.
  • Συνεργάζεται με κυβερνητικά όργανα για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την πρακτική και την ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Βοηθά σε θέματα ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ιδιαίτερα μετά από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
  • Ενθαρρύνει τις τράπεζες στην επίτευξη των στόχων ανάπτυξης τους, υποστηρίζει τον υγιή ανταγωνισμό και τις νέες μορφές ψηφιακής καινοτομίας προς όφελος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των πελατών τους.
  • Ενεργεί με στόχο την κατάρτιση και εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
  • Προωθεί προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολεία και στο ευρύ κοινό, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.
  • Προάγει τον ρόλο και τη συμβολή του τραπεζικού τομέα στο οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό στερέωμα της χώρας.