ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Συμμετέχουσα: Η Κυπριακή Τράπεζα/Εταιρία Εξαγοράς Πιστώσεων που συμμετέχει στο Σχέδιο Εστία.
Αιτητής:

  • (Συν)ιδιοκτήτης Κύριας Κατοικίας.
  • (Συν)δανειολήπτης των Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων όπως ορίζονται στο Σχέδιο.
  • Κύριος μέτοχος νομικής οντότητας που οφείλει τις Μη Εξυπηρετούμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις.

1. Γιατί υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθεί αυτό το Σχέδιο;

Το Σχέδιο δημιουργείται γιατί η Κυβέρνηση επιθυμεί να τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο παροχής κρατικής χορηγίας προς συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών.

2. Το Σχέδιο θα προσφερθεί μόνο μία φορά; Δηλ. Αν δημιουργηθούν καθυστερήσεις σε 1 χρόνο θα μπορούν και πάλι να ενταχθούν νέοι πελάτες;

Το Σχέδιο θα προσφερθεί μόνο μια φορά για συγκεκριμένες πιστωτικές διευκολύνσεις (βλ. ερ. 10), και με την εκπνοή της προθεσμίας (βλ. ερ. 5), θα τερματιστεί η προσφορά του και δεν θα επαναληφθεί.

3. Πως θα επωφεληθεί ο συμμετέχων στο Σχέδιο;

Θα καταβάλλεται Κρατική Χορηγία εκ μέρους του συμμετέχοντος που αντιστοιχεί στο ένα-τρίτο (1/3) της δόσης του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας.

4. Τι θα καλύπτει η Κρατική Χορηγία;

Η Κρατική Χορηγία θα καλύπτει το ένα-τρίτο (1/3) της καταβολής κεφαλαίου, καθώς και τους δεδουλευμένους τόκους που αναλογούν στο ένα-τρίτο (1/3) του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας ετησίως, νοούμενου ότι ο δανειολήπτης πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στο Σχέδιο και θα συνεχίσει να αποπληρώνει τη δική του συνεισφορά σύμφωνα με τους όρους αναδιάρθρωσης που θα συμφωνηθούν μεταξύ του δανειολήπτη και της Συμμετέχουσας.

5. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης και ποια η διάρκεια του Σχεδίου;

Το Σχέδιο είναι σε ισχύ από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την αποπληρωμή του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας ή την Αθέτηση των Αναδιαρθρωμένων Υποχρεώσεων του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας.

Η ημερομηνία υποβολής αίτησης, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, πρέπει να είναι εντός της χρονικής περιόδου 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 15 Νοεμβρίου 2019.
6. Ποια είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία ο Αιτητής θα πρέπει να υποβάλει στη Συμμετέχουσα την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα;

Ο Αιτητής θα πρέπει να υποβάλει στη Συμμετέχουσα την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων δύναται να ξεκινήσει άμεσα.

7. Πως μπορεί ο δανειολήπτης να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του;

Ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στη Συμμετέχουσα στην οποία η Κύρια Κατοικία είναι εκχωρημένη ως πρώτη υποθήκη μέσα στην προθεσμία (βλ. Ερ.6).

8. Πώς θα ξέρει ο πελάτης ότι εμπίπτει στο Σχέδιο;

Όλοι οι δανειολήπτες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Σχέδιο θα πρέπει να αποταθούν στη Συμμετέχουσα στην οποία η Κύρια Κατοικία είναι εκχωρημένη ως πρώτη υποθήκη.

9. Πως μπορεί να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης και τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν;

Υπάρχει δημοσιευμένος οδηγός συμπλήρωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Ενδιαφερόμενος, μπορεί επίσης να αποταθεί στη Συμμετέχουσα.

10. Ποια κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι Πιστωτικές Διευκολύνσεις που θα εντάσσονται στο Σχέδιο

Το Σχέδιο αφορά τις Πιστωτικές Διευκολύνσεις του Δανειολήπτη, ανεξαρτήτως νομίσματος, εάν τουλάχιστον το 20% του συνόλου όλων των Πιστωτικών Διευκολύνσεων του δανειολήπτη στη Συμμετέχουσα ήταν σε καθυστέρηση πληρωμής για τουλάχιστον τις αμέσως προηγούμενες 90 ημέρες από την 30 Σεπτεμβρίου 2017, και

1. εξασφαλίζονται με πρώτη σε σειρά προτεραιότητας υποθήκη επί της Κύριας Κατοικίας ή/και
2. εξασφαλίζονται με πρώτη σε σειρά προτεραιότητας υποθήκη και συνεχόμενες αυτής σε σειρά υποθήκες επί της Κύριας Κατοικίας, ή
3. για τις οποίες έχει εκχωρηθεί το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο για την αγορά της Κύριας Κατοικίας, ή
4. εξασφαλίζονται από ισχύουσα σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης Κύριας Κατοικίας
5. Η Αγοραία Αξία της Κύριας Κατοικίας (βλ. Ερ. 23) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).

11. Ποια εισοδηματικά κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι Αιτητές που εντάσσονται στο Σχέδιο;

Το συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα του Αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2017 και 2018:

o τις €60.000 για οικογένεια με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα,
o τις €55.000 για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα,
o τις €50.000 για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα,
o τις €45.000 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο,
o τις €35.000 για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
o τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.

Νοείται περεταίρω ότι τα παραπάνω ισχύουν και για μονογονεϊκές οικογένειες.

12. Ποια περιουσιακά κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι Αιτητές που εντάσσονται στο Σχέδιο;

Τα Υπόλοιπα Καθαρά Οικογενειακά Περιουσιακά Στοιχεία του Αιτητή δεν θα πρέπει για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2016, 2017 και 2018 καθώς και τον μήνα πριν, να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το ογδόντα τοις εκατόν (80%) της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από την εκτίμησή της (βλ. Ερ. 23), και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).

13. Επιπρόσθετα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε οι Αιτητές να εντάσσονται στο Σχέδιο:

• Ο Αιτητής πρέπει να είναι Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2013 και εντεύθεν. Η συνεχής διαμονή δεν διακόπτεται αν απουσίαζε: (α) για μέχρι ένα (1) μήνα κάθε έτος, (β) για λήψη θεραπείας για λόγους υγείας και (γ) προσωρινά για σπουδές.
• Η λύση αναδιάρθρωσης που θα προσφερθεί στον δανειολήπτη να είναι βιώσιμη.
• Οποιαδήποτε μετρητά ή καταθέσεις, πέραν είτε των €10.000 είτε του 20% των Υπόλοιπων Καθαρών Οικογενειακών Περιουσιακών Στοιχείων του Αιτητή, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, τα οποία δεν εξασφαλίζουν οποιεσδήποτε Πιστωτικές Διευκολύνσεις του Αιτητή, θα πρέπει να καταβληθούν έναντι των Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων πριν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Εξαιρούνται αυτά που ανήκουν σε εξαρτώμενα τέκνα του Αιτητή.
• Ο Αιτητής θα πρέπει να δώσει γραπτή συγκατάθεση για πρόσβαση του Αρμόδιου Φορέα σε οποιαδήποτε στοιχεία, τα οποία ο Αιτητής οφείλει όπως προσκομίσει για την εν λόγω αίτηση και για επιβεβαίωση των οικονομικών του στοιχείων από τον Αρμόδιο Φορέα.

14. Ποιος αποφασίζει εάν ο Αιτητής πληροί τα κριτήρια;

Ο Αρμόδιος Φορέας, που είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

15. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης της βιωσιμότητας της λύσης αναδιάρθρωσης;

Η βιωσιμότητα της λύσης αναδιάρθρωσης θα αξιολογείτε από την Συμμετέχουσα (όπως καθορίζεται στην περί της Οδηγίας Διαχείρισης Καθυστερήσεων).

Σε περίπτωση που κριθεί από τη Συμμετέχουσα ότι η λύση αναδιάρθρωσης που προνοεί το Σχέδιο δεν είναι βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης, ο Αρμόδιος Φορέας θα απορρίπτει την αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο.

16. Ποιοι θα είναι οι όροι αναδιάρθρωσης των δανείων που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του Σχεδίου;

Οι όροι δανεισμού θα είναι τυποποιημένοι και η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου θα εξαρτάται από την ηλικία του δανειολήπτη. Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου θα είναι 25 χρόνια (βλ. Ερ. 17).

17. Πώς θα υπολογίζεται η διάρκεια αποπληρωμής του Αναδιαρθρωμένου Δανείου;

Η διάρκεια αποπληρωμής του Δανείου ορίζεται ως ακολούθως με βάση την ηλικία του Αιτητή:
• Ηλικία 18-50, χρόνος αποπληρωμής 25 χρόνια;
• Ηλικία 51-55, χρόνος αποπληρωμής 20 χρόνια;
• Ηλικία 56-60, χρόνος αποπληρωμής 15 χρόνια;
• Ηλικία 61-65, χρόνος αποπληρωμής 10 χρόνια;
• Ηλικία ≥66, χρόνος αποπληρωμής 5 χρόνια.

18. Πως θα αναδιαρθρωθεί ένα δάνειο που συμμετέχει στο Σχέδιο;

Το ποσό του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ:

(α) του συνολικού συμβατικού υπολοίπου των Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων κατά την ημερομηνία Αναδιάρθρωσης,
(β) της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας όπως αυτή θα προκύπτει από την εκτίμηση της (βλ. Ερ.23).

Σε όλες τις περιπτώσεις, κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, ένα ποσό της τάξης τουλάχιστον του πέντε τοις εκατόν (5%) του χαμηλότερου ποσού μεταξύ των Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και της εκτίμησης της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας, θα πρέπει να παραμένει παγοποιημένο και θα καθίσταται απαιτητό μόνο σε περίπτωση Αθέτησης των Αναδιαρθρωμένων Υποχρεώσεων του Αιτητή, ενώ θα διαγράφεται οριστικά στην περίπτωση πλήρους αποπληρωμής του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας.
19. Αν υπάρχουν άλλες εξασφαλίσεις στο υφιστάμενο δάνειο όπως καταθέσεις ή υποθήκες άλλων ακινήτων (πέραν της κύριας κατοικίας) αυτές θα εμπίπτουν στο Σχέδιο;

Στην περίπτωση που το δάνειο/ δάνεια εξασφαλιζόταν και από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, η Συμμετέχουσα θα προσφέρει επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο σε ένα ποσό που θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ:

(α) του εναπομείναντος υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης (μετά από το αναδιαρθρωμένο δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), και
(β) της αγοραίας αξίας των εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Σημειώνεται ότι το επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο δεν θα λαμβάνει Κρατική Χορηγία.

20. Θα χρεώνονται στον Αιτητή οποιαδήποτε αρχικά τραπεζικά έξοδα;

Δεν θα υπάρχει καμία επιπρόσθετη χρέωση στον Αιτητή από την Αναδιάρθρωση.

21. Ποιο θα είναι το νόμισμα του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας;

Ευρώ.

22. Αν η Κύρια Κατοικία εξασφαλίζει δάνειο στο οποίο ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο πρωτοφειλέτης, μπορεί να αναλάβει το χρέος και να επωφεληθεί της χορηγίας;

Ναι, νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια και θα αναλάβει το αναδιαρθρωμένο δάνειο που θα εξασφαλίζεται από την Κύρια Κατοικία.

23. Ποια θα είναι η διαδικασία εκτίμησης της υποθηκευμένης Κύριας Κατοικίας;

Κατά την διαδικασία θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος δύο εκτιμήσεων:

• μίας εκτίμησης που θα διεξάγεται εκ μέρους της Συμμετέχουσας και
• μίας εκ μέρους του Αιτητή, εκτός αν ο Αιτητής αποδέχεται την εκτίμηση της Συμμετέχουσας.

Σε περίπτωση που η υψηλότερη εκτίμηση με βάση τις εκθέσεις εκτίμησεωνς που αναφέρονται πιο πάνω, είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) αυτής, ο Αιτητής οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα παραλαβής της τελευταίας έκθεσης εκτίμησης, να ζητήσει το διορισμό τρίτου ανεξάρτητου Εκτιμητή ο οποίος, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τον διορισμό τού, θα ετοιμάζει ανεξάρτητη εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας.

Σε περίπτωση διορισμού τρίτου ανεξάρτητου Εκτιμητή, ως Αγοραία Αξία της Κύριας Κατοικίας θεωρείται, ο μέσος όρος των δύο πλησιέστερων εκτιμήσεων.

Σε περίπτωση που οι τρεις εκτιμήσεις διαφέρουν μεταξύ τους ισομερώς, τότε ως Αγοραία Αξία της Κύριας Κατοικίας θεωρείται ο μέσος όρος των τριών εκτιμήσεων.

24. Ποιος θα επωμίζεται το κόστος εκτίμησης της Κύριας Κατοικίας;

Το κόστος για τις υπηρεσίες του κάθε Εκτιμητή, θα καταβάλλεται από το πρόσωπο που τον διόρισε. Στην περίπτωση διορισμού τρίτου ανεξάρτητου Εκτιμητή, το κόστος θα αναλαμβάνεται εξ ημισείας από τον Αιτητή και τη Συμμετέχουσα.

1. Έχει δικαίωμα ο Αιτητής να υποβάλει ένσταση για την απόφαση του Αρμόδιου Φορέα; Αν ναι, ποια είναι η διαδικασία;

Ναι. Ο Αιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων εντός ενός μήνα από την ημερομηνία λήψης γνωστοποίησης της απόφασης.

2. Το Σχέδιο θα καλύπτει και επαγγελματική στέγη με αξία μικρότερη των €350.000;

Όχι. Το Σχέδιο καλύπτει μόνο δάνεια που είναι συνδεδεμένα με την κύρια κατοικία.

3. Πως ορίστηκε η μέγιστη Αγοραία Αξία της κύριας κατοικίας σε €350.000;

Η μέγιστη Αγοραία Αξία της κύριας κατοικίας έχει καθοριστεί από το Kράτος βασισμένο σε υφιστάμενους νόμους σχετικά με την κύρια κατοικία.

4. Πως θα χειρίζονται οι περιπτώσεις με προβλήματα ως προς τον τίτλο ιδιοκτησίας της Κύριας Κατοικίας;

Σε περιπτώσεις που η Κύρια Κατοικία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για το Αναδιαρθρωμένο Δάνειο Κύριας Κατοικίας, άλλα μη βεβαρημένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούν να γίνονται αποδεκτά ως εξασφάλιση από τη Συμμετέχουσα κατά την κρίση της, η αξία των οποίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την αξία της Κύριας Κατοικίας.

5. Αν ο Αιτητής είναι μεγάλος σε ηλικία, μπορεί να προσθέσει δεύτερο πρωτοφειλέτη στο δάνειο για να μεγαλώσει τη διάρκειά του;

Όχι. Η διάρκεια αποπληρωμής θα βασίζεται στην ηλικία του Αιτητή.

6. Πως θα χειριστεί ο Φορέας τις περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμεί διάταγμα δικαστηρίου σε σχέση με διαζύγιο ή διαφορών με την Εταιρεία Ανάπτυξης Γης;

Ο χειρισμός εξειδικευμένων περιπτώσεων θα εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
7. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί και δεν καταβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία που θα του ζητηθούν για να αξιολογηθεί η Αίτηση του;

Ο δανειολήπτης δεν θα μπορεί να συμμετέχει στο Σχέδιο.

Σε αυτή την περίπτωση, η Συμμετέχουσα θα μπορεί να εκτελέσει τα απαραίτητα μέτρα για ανάκτηση των οφειλόμενων.

8. Έχει το δικαίωμα ο Αιτητής να ενταχθεί στο Σχέδιο αν είναι δέκτης άλλων κοινωνικών παροχών;

Ναι, αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη προσμέτρηση του οικογενειακού εισοδήματος με κάποιες εξαιρέσεις.

9. Θα μπορούν όλες οι Κυπριακές Τράπεζες/ Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων να συμμετάσχουν στο Σχέδιο;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι Κυπριακές Τράπεζες/ Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων νοουμένου ότι δήλωσαν συμμετοχή εντός της περιόδου 1 Ιουλίου 2019 – 31 Ιουλίου 2019.

10. Πως θα χειρίζονται οι περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί διάταγμα αποκατάστασης πτωχεύσαντος για τον Αιτητή;

Θα χρειάζεται συγκατάθεση από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για να μπορεί ο Αιτητής να συμμετέχει στο Σχέδιο.

11. Πώς θα χειρίζονται περιπτώσεις όπου για το ίδιο ακίνητο υπάρχουν χρηματοδοτήσεις σε πέραν της μίας Συμμετέχουσας (π.χ. Α & Β Υποθήκη);

Ο Αιτητής θα πρέπει να αποταθεί στη Συμμετέχουσα όπου είναι εκχωρημένη ως πρώτη υποθήκη η κύρια κατοικία.

12. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο δανειολήπτης αδυνατεί να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής που συμφωνηθεί μεταξύ του δανειολήπτη και της Συμμετέχουσας;

Σε αυτή την περίπτωση θα:

(α) τερματίζεται η καταβολή της Κρατικής Χορηγίας,
(β) ο Οφειλέτης Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας οφείλει να επιστρέψει στον Αρμόδιο Φορέα το συνολικό καταβληθέν ποσό της Χορηγίας,
(γ) το Αναδιαρθρωμένο Δάνειο Κύριας Κατοικίας, το τυχόν Αναδιαρθρωμένο Εναπομένον Δάνειο και το Αναδιαρθρωμένο Παγιοποιημένο Δάνειο, καθίστανται απαιτητά από τη Συμμετέχουσα, και
(δ) η Συμμετέχουσα θα μπορεί να εκτελέσει τα απαραίτητα μέτρα για ανάκτηση των οφειλόμενων.
13. Τι συμβαίνει με δανειολήπτη ο οποίος αποπληρώνει το δάνειο / τα δάνεια, εξασφαλισμένα με κύρια κατοικία με αξία που δεν υπερβαίνει τις €350.000, κανονικά και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις;

Ο συγκεκριμένος δανειολήπτης δεν πληροί τα κριτήρια του Σχεδίου.

Ο δανειολήπτης νοουμένου ότι συνεχίζει να αποπληρώνει το δάνειο / τα δάνεια του, που εξασφαλίζονται από την κύρια κατοικία, σύμφωνα με τους όρους της δανειακής του σύμβασης, τότε δεν διατρέχει τον κίνδυνο να εκποιηθεί η κύρια κατοικία του.
14. Πού θα απευθύνονται οι πελάτες για τυχόν παράπονα που αφορούν το Σχέδιο;

Στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, που θα συσταθεί από τον Αρμόδιο Φορέα για χειρισμό ενστάσεων, απαιτήσεων, καταγγελιών και άλλων διαφορών σχετικά με το Σχέδιο.

15. Μπορεί κάποιος πελάτης, του οποίου η Τράπεζα συμμετέχει στο Σχέδιο, να μην συμμετέχει στο Σχέδιο;

Μπορεί, αλλά θα πρέπει να αποπληρώνει το δάνειό του με βάση την υφιστάμενη συμφωνία με την Συμμετέχουσα, χωρίς την κρατική χορηγία. Επιπρόσθετα, η Συμμετέχουσα θα μπορεί να εκτελέσει τα απαραίτητα μέτρα για ανάκτηση των οφειλόμενων.

16. Τι σημαίνει «υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας»;

Τα περιουσιακά στοιχεία της Οικογένειας του Αιτητή, εξαιρουμένης της Κύριας Κατοικίας, μείον τις τρέχουσες Πιστωτικές Διευκολύνσεις της Οικογένειας του Αιτητή μείον των Πιστωτικών Διευκολύνσεων που εξασφαλίζονται με εξασφαλίσεις επί της Κύριας Κατοικίας και συμπεριλαμβάνουν Ακίνητη Ιδιοκτησία, Κινητή Ιδιοκτησία και Χρηματοοικονομικά Στοιχεία.

17. Πως θα χειριστεί ο Αρμόδιος Φορέας τις περιπτώσεις όπου ο πελάτης έχει χωρίσει, έχει ο ίδιος άλλη μόνιμη κατοικία και στο υποθηκευμένο ακίνητο διαμένουν η πρώην σύζυγος και ανήλικα τέκνα;

Ο χειρισμός περιπτώσεων χωρισμένου ζεύγους που δεν καλύπτονται από το Σχέδιο θα εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.