Ιστορική αναδρομή

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1969 ως συντονιστικό όργανο των τραπεζών – μελών. Το 1999, προχώρησε στην αναβάθμιση και ριζική αναδιοργάνωση των λειτουργιών του και κατέστη επίσημα η φωνή του εγχώριου τραπεζικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνει και αναλύει θέματα τραπεζικής πρακτικής και καθορίζει κοινές θέσεις εκ μέρους των μελών του.
Το 2000 ο Σύνδεσμος εγγράφηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, αναθεωρώντας παράλληλα και το Καταστατικό του. Από το 2000 και έπειτα, ενεργεί με βάση τις πρόνοιες του αναβαθμισμένου Καταστατικού του προς όφελος των μελών του και του ευρύτερου τραπεζικού τομέα. Με την πάροδο των χρόνων, ο ρόλος του Συνδέσμου ως εκπροσώπου του εγχώριου τραπεζικού τομέα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, καθιστώντας τον ως αξιόπιστο εκφραστή των θέσεων του τραπεζικού τομέα.

«Αξιόπιστος εκφραστής των θέσεων του τραπεζικού τομέα»