Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Ο Κώδικας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου “Ο περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και των Διαδικασιών Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων»”. Η Οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες πρακτικές που τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να συμμορφώνονται και τα ελάχιστα δικαιολογητικά που οφείλουν να λαμβάνουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή / και την αναθεώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων.

 

«Κατά την αξιολόγηση ή αναθεώρηση μιας πιστωτικής διευκόλυνσης
η βασική αρχή είναι η ικανότητα του δανειολήπτη να αποπληρώσει το δάνειο.”