Κριτήρια συμμετοχής μελών

Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε οργανισμός, εγχώριος ή διεθνής, ο οποίος έχει άδεια να λειτουργεί νόμιμα ως τράπεζα στην Κύπρο και να διεξάγει τραπεζικές υπηρεσίες. Αίτηση μπορεί επίσης να υποβάλει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι σύνδεσμος, σωματείο ή άλλη ένωση προσώπων το οποίο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και όλα τα μέλη του είναι τράπεζες.

Τα μέλη διαχωρίζονται σε Τακτικά Μέλη και Συνδεδεμένα Μέλη. Σύμφωνα με το Καταστατικό, τα Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να διαχωριστούν σε διάφορες κατηγορίες, των οποίων οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αιτήσεις για ένταξη αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τη Γενική Συνέλευση.