Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία απασχολείται με τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση (EGFE). Η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες σε θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και αποσκοπεί στη προώθηση της ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Η εν λόγω ομάδα συμβουλεύει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο χάραξης πολιτικής στον τομέα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Ο δικτυακός τόπος “Consumer Classroom” χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει ενημέρωση προς τους καταναλωτές, με μια από τις ενότητες να επικεντρώνονται στην χρηματοοικονομική εκπαίδευση.