Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (ΕΤΟ) προωθεί τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διατήρηση μιας ισχυρής και υγιούς οικονομίας. Διάφορες ενέργειες έχουν προωθηθεί από την ΕΤΟ και τα μέλη της με σκοπό την προώθηση της ευαισθητοποίησης και της ανάγκης για απόκτηση οικονομικών γνώσεων εκ μέρους των καταναλωτών. Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες που προωθούνται από το 2015, είναι η διοργάνωση του EuropeanMoneyWeek.

Η ΕΤΟ είναι συνδεδεμένο μέλος του Διεθνούς Δικτύου του ΟΟΣΑ για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Το  εν λόγω Διεθνές Δίκτυο ιδρύθηκε το 2008 και επιδιώκει να προωθήσει και να διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με θέματα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο.

Έκδοση της ΕΤΟ με τίτλο ‘The importance of Financial Education