Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου ανακοινώνει ότι το σύστημα που βρίσκεται στην www.eauction-cy.com (στο εξής «το Σύστημα») αποτελεί το ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενυπόθηκων ακινήτων στην Κύπρο και το οποίο συνάδει με τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, ως εκάστοτε τροποποιείται (στο εξής «Νόμος») και του περί της Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διατάγματος του 2019, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται (στο εξής «το Διάταγμα»).

Διαχειριστής του Συστήματος είναι η ACB E-AUCTIONS LTD, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αρ. εγγραφής HE393949 που ανήκει εξ ολοκλήρου στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και το εγγεγραμμένο γραφείο της ευρίσκεται στην οδό Δημητρίου Καρατάσου 15, Anastasios Building, 4ος Όροφος, Διαμ. 401, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Ως διαχειριστής του Συστήματος, η ACB E-AUCTIONS LTD είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη για τη συντήρηση, τον έλεγχο και την αξιόπιστη λειτουργία του καθώς και για την ταυτοποίηση και εγγραφή των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.