Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων

Το σχέδιο προστασίας καταθέσεων καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 2000 και λειτουργεί ως ξεχωριστή νομική οντότητα από τότε.

Το Σχέδιο αποτελείται από τρία ταμεία: το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών, το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και το Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων. Τα τρία ταμεία είναι υπό τη διαχείριση αρμόδιας Επιτροπής, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του Σχεδίου είναι αφενός η προστασία των καταθετών και η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες των καλυπτόμενων ιδρυμάτων που καταβάλλουν εισφορά στα αντίστοιχα Ταμεία Προστασίας Καταθέσεων στη περίπτωση που αυτά δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις καταθέσεις τους, και αφετέρου, η χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης.

Το Σχέδιο καλύπτει καταθέσεις σε ευρώ ή άλλα νομίσματα που είναι κατατεθειμένα σε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Σχέδιο. Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης που προνοείται ανέρχεται σε €100,000 ανά καταθέτη, ή σε ισόποσο ξένου νομίσματος. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων ενός καταθέτη με το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. Για σκοπούς καθορισμού του συνολικού ύψους της αποζημίωσης, τα ποσά των καταθέσεων συμψηφίζονται με τα υπόλοιπα δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που ενδεχομένως έχουν παραχωρηθεί στον καταθέτη.

Από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και όλα τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχουν σε ξεχωριστό Ταμείο, το οποίο όμως λειτουργεί υπό την αιγίδα του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων. Η κάλυψη είναι η ίδια, δηλαδή μέχρι € 100.000 ανά καταθέτη, ανά πιστωτικό ίδρυμα.