Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Οι διατάξεις του Κώδικα με βάση την Οδηγία για τη Διαχείριση Καθυστερήσεων εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ο Κώδικας καθορίζει το πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα στις περιπτώσεις καθυστερήσεων αποπληρωμής δάνειων .

«Ο Κώδικας Συμπεριφοράς παρέχει στο Aδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ)
την κοινή βάση για το χειρισμό των επιλέξιμων δανειοληπτών και έχει στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει τις προσπάθειες επίτευξης
μιας δίκαιης, βιώσιμης, συναινετικής και εθελοντικής αναδιάρθρωσης, όπου είναι δυνατόν».