Κώδικας Συμπεριφοράς μεταξύ Τραπεζών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μεταξύ Τραπεζών και ΜΜΕ αποσκοπεί στην ανάπτυξη καλών επιχειρηματιών σχέσεων μεταξύ των δυο μερών και στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ χρηματοοικονομικών οργανισμών και ΜΜΕ. Ο Κώδικας καθορίζει μια σειρά αρχών που δύνανται να διασφαλίσουν κερδοφόρες μακρόχρονες επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ τραπεζών και ΜΜΕ μέσω διαφανών διαδικασιών. Σε αυτά τα πλαίσια, οι τράπεζες δεσμεύονται να παρέχουν στις ΜΜΕ ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες αναφορικά με επιχειρηματικούς λογαριασμούς, προϊόντα και υπηρεσίες καρτών, σχέδια δανειοδότησης και παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων υπό μορφή υπεραναλήψεων, πιστωτικές και εγγυητικές επιστολές. Ο Κώδικας προνοεί επίσης για τη παροχή συστάσεων όσον αφορά γρήγορες και οικονομικά συμφέρουσες διαδικασίες επίλυσης διαφορών με πιστωτικούς οργανισμούς.

Ο Κώδικας υιοθετήθηκε από τα μέλη του Συνδέσμου τον Σεπτέμβριο του 2005.