Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας

Με την υιοθέτηση του Κώδικα Τραπεζικής Συμπεριφοράς, οι τράπεζες αποσκοπούν στην προώθηση βέλτιστων προτύπων τραπεζικής πρακτικής. Ο Κώδικας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των τραπεζικών κανονισμών του κράτους. Ο κύριος σκοπός του Κώδικα είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στις τράπεζες και τους πελάτες τους. Ο Τραπεζικός Κώδικας καθορίζει κανόνες και πρακτικές που αφορούν την εκτέλεση δίκαιων συναλλαγών μεταξύ τραπεζών και πελατών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Κώδικας αναθεωρείται τακτικά στη βάση διεθνών και εγχώριων αλλαγών στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα και υιοθετήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2002. Το 2008 ο αρχικός Κώδικας αναθεωρήθηκε από τον Σύνδεσμο και τις τράπεζες μέλη του.