Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ιδρύθηκε το 1963 και ο κύριος ρόλος της παραμένει μέχρι και σήμερα η εποπτεία και διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο εποπτικός και ρυθμιστικός ρόλος της ΚΤΚ έχουν ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό από την περίοδο του ‘bail-in’, μέσα από μια σειρά από αναβαθμισμένων νομοθεσιών και πρακτικών που διέπουν τις εργασίες των τραπεζικών και συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ένα εκ των νέων μέτρων που έχουν υιοθετηθεί είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς σε σχέση με την αναδιάρθρωση των δανείων, ο οποίος εκδόθηκε από την ΚΤΚ το 2013. Ο Κώδικας καθορίζει συγκεκριμένες  πρόνοιες ως προς το χειρισμό των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αποτελεί μέρος της Οδηγίας της ΚΤΚ «Ο περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και των Διαδικασιών Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων» του 2013. Ο Κώδικας απευθύνεται σε όλα τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες και προτάσεις αναδιαρθρώσεων των δανείων τους.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ΚΤΚ έχει εκδώσει επίσης μια σειρά από οδηγίες,  μερικές από τις οποίες είναι οι περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων οδηγίες 2013 έως 2015, η περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγία του 2014 , η περί της Κατάρτισης και Υποβολής Σχεδίων Ανάκαμψης Οδηγία του 2014 , οι περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγίες του 2014 έως 2016 και η περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και των Διαδικασιών Αναθεώρησης Υφισταμένων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγία του 2013. Αντιμετωπίζοντας τις νέες αυτές ρυθμίσεις, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα προχώρησαν στην αναθεώρηση των τραπεζικών τους εργασιών, τις πιστωτικές δραστηριότητές τους και το σημαντικότερο τις στρατηγικές διαχείρισης του κινδύνου τους.