Τραπεζικοί κώδικες και σχέδια

Με τη πρωτοβουλία του Συνδέσμου υιοθετήθηκαν διάφοροι Τραπεζικοί Κώδικες σε συνέχεια μιας σειράς διατραπεζικών συνεργασιών και διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Η σύνταξη του κάθε Κώδικα διαμορφώθηκε με βάση τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές μας διατάξεις. Οι Κώδικες αξιολογούνται τακτικά για σκοπούς αναγνώρισης τυχόν απαραίτητων αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων.