Συνολικά Δάνεια

    Συνολικά δάνεια από ΝΧΙ1) προς μη-ΝΧΙ, κατά θεσμικό τομέα
(εκατ. € – υπόλοιπα στο τέλος περιόδου)
Γενική κυβέρνηση Λοιποί τομείς2) Σύνολο
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 3) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Νοικοκυριά4) Σύνολο (εκτός Γενικής Κυβέρνησης)
Σύνολο Νοικοκυριών Καταναλωτικά δάνεια Οικιστικά δάνεια Λοιπά δάνεια
Έτος Μήνας Υπόλοιπα
2013 Δεκ. 1,315.5 6,877.7 1,079.3 28,990.4 25,334.7 3,153.6 14,015.6 8,165.5 62,282.1 63,597.6
2014 Δεκ. 1,164.9 9,685.8 68.1 25,772.6 24,824.7 2,893.6 13,781.7 8,149.5 60,351.2 61,516.1
2015 Δεκ. 865.8 11,806.5 22.8 26,311.2 23,732.2 2,889.2 13,207.0 7,636.0 61,872.7 62,738.6
2016 Δεκ. 830.8 9,092.8 13.8 22,426.4 22,818.2 2,664.1 12,941.9 7,212.3 54,351.3 55,182.1
 2017 Δεκ. 764,5 8.192,3 13,7 20.719,6 21.661,2 2.575,9 12.419,9 6.665,4 50.586,8 51.351,3
2018 Δεκ. 196,3 5.952,2 18,2 18.150,4 14.885,2 1.872,4   9.667,8 3.345,0 39.006,0 39.202,4
2019 Δεκ. 432,2 2.583,7 5,0 16.526,8 14.115,8 1.773,1 9.520,9 2.821,8 33.231,3 33.663,4
2020 Δεκ. 425,5 2.453,7 4,1 15.501,2 13.391,9 1.562,4 9.349,6 2.479,9 31.350,9 31.776,4
2021 Δεκ. 399,2 2.046,3 3,7 15.227,8 12.220,7 1.392,6 8.942,7 1.885,3 29.498,5 29.897,7
2022 Ιαν. 400,8 2.057,2 3,8 13.832,5 12.219,2 1.384,9 8.959,3 1.875,0 28.112,7 28.513,6
Φεβ. 400,9 2.071,2 4,4 13.800,4 12.221,6 1.377,6 8.994,8 1.849,2 28.097,6 28.498,5
Μαρ. 354,1 1.942,4 3,6 13.707,2 11.887,3 1.365,1 8.857,1 1.665,1 27.540,5 27.894,6
Απρ. 341,1 1.951,2 4,1 13.856,6 11.885,4 1.361,5 8.877,9 1.646,1 27.697,3 28.038,3
Μάιος 343,4 1.967,1 3,7 13.842,6 11.904,9 1.363,7 8.909,9 1.631,4 27.718,3 28.061,7
Ιούνιος 339,5 1.997,4 5,2 14.191,8 12.163,6 1.395,2 9.084,4 1.684,1 28.358,0 28.697,5
Ιούλιος 346,7 1.933,8 4,7 14.169,7 12.164,5 1.393,2 9.123,9 1.647,5 28.272,7 28.619,5
Αυγ. 343,7 1.961,2 4,3 14.006,5 12.151,7 1.395,9 9.122,1 1.633,7 28.123,6 28.467,4
Σεπ. 343,0 1.971,9 4,1 13.830,0 12.110,6 1.377,2 9.114,4 1.618,9 27.916,6 28.259,6
Οκτ.
Νοε.
Δεκ.

 

Σημειώσεις
1) Τομέας ΝΧΙ εξαιρουμένης της ΚΤΚ. Η ταξινόμηση σε θεσμικούς τομείς βασίζεται στο ΕΣΛ 2010.
2) Οι λοιποί τομείς περιλαμβάνουν και διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δεν κατατάσσονται σε οποιοδήποτε άλλο θεσμικό τομέα
3) Συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και φορέων, των επενδυτικών οργανισμών και των θυγατρικών χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστών χρημάτων.
4) Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2022