Εθελοντικός Κώδικας Συμπεριφοράς κατα την προσυμβατική ενημέρωση για Στεγαστικά Δάνεια

Στα πλαίσια των συνεχιζόμενων προσπαθειών τους για να ενισχύσουν την προστασία του καταναλωτή, οι τράπεζες μέλη υιοθέτησαν εθελοντικά το Κώδικα Συμπεριφοράς για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων στεγαστικής πίστης. Ο Κώδικας συντάχθηκε σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες της ΕΕ και τους εγχώριους κανονισμούς. Καθορίζει τις προσυμβατικές πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στους καταναλωτές από τους πιστωτικούς φορείς και καθορίζει πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές:

  • Γενικές πληροφορίες αναφορικά με τα είδη στεγαστικών δανείων που παρέχονται από το πιστωτικό ίδρυμα
  • Εξατομικευμένες πληροφορίες σε προσυμβατικό στάδιο, οι οποίες πρέπει να προσφέρονται σε μορφή «Ευρωπαϊκού Τυποποιημένου Δελτίου Πληροφοριών».

Ο Κώδικας καλύπτει όλων των ειδών τις πιστώσεις σχετικά με την αγορά ή την ανακαίνιση ακινήτου που ανήκει στον καταναλωτή με τη προϋπόθεση το δάνειο να εξασφαλίζεται από υποθήκη.

Ο Κώδικας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιου του Συνδέσμου και υιοθετήθηκε εθελοντικά από τις τράπεζες μέλη το Φεβρουάριο του 2004.

Ωστόσο, αναμένεται ότι ο Κώδικας θα αναθεωρηθεί σύντομα εφόσον μεταφερθούν σε εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/17/ ΕΚ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία. Η εν λόγω Οδηγία προνοεί μια σειρά προ-συμβατικής ενημέρωσης που πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές από τα πιστωτικά ιδρύματα.  Οι εν λόγω εξατομικευμένες πληροφορίες είναι απαραίτητες, ούτως ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν ανταγωνιστικές πιστωτικές προσφορές στην αγορά, να εκτιμήσουν τις συνέπειές τους και να αποφασίσουν κατά πόσο θα προχωρήσουν στη σύναψη της σύμβασης πίστωσης ή όχι. Σύμφωνα με την Οδηγία, η προ-συμβατική πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές δωρεάν σε χαρτί και να συνοδεύεται από το Ευρωπαϊκό Δελτίο Τυποποιημένων Πληροφοριών (ESIS).