Κώδικας Μεταφοράς Προσωπικού Λογαριασμού Μεταξύ Τραπεζών

Ο Κώδικας Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών/Εντολών Μεταξύ Τραπεζών (ο Κώδικας), ετοιμάστηκε από αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της «Περί Συγκρισιμότητας των Τελών, Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών» Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/92/ΕΕ. Ο Κώδικας έχει εγκριθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και παράλληλα αποτελεί συμμόρφωση με σχετική της Οδηγία. Ο νέος Κώδικας αντικαθιστά τον υφιστάμενο Κώδικα Μεταφοράς Λογαριασμών Μεταξύ Τραπεζών που εκδόθηκε από τον Σύνδεσμο σε εθελοντική βάση το 2009 και σ’ αυτόν συμμετέχουν όλες οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου.

Στόχος του Κώδικα είναι η περιγραφή των βημάτων που ακολουθούνται καθώς και η παροχή δειγμάτων των βασικών εντύπων που συμπληρώνονται από τους εμπλεκόμενους φορείς (δηλαδή τους πελάτες και τις τράπεζες), για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση της αλλαγής του λογαριασμού πληρωμών, από μία τράπεζα σε άλλη. Για την επίτευξη των στόχων του Κώδικα, οι τράπεζες δεσμεύονται ότι θα προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες με βάση τα χρονικά όρια που αναφέρονται στον Κώδικα, έτσι ώστε η αλλαγή του λογαριασμού να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε 12 εργάσιμες ημέρες.

Περεταίρω πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο και τη χρήση του Κώδικα μπορούν να ληφθούν από τις τράπεζες μέλη του Συνδέσμου. Σχετικό Ενημερωτικό Έντυπο με τις βασικές πρόνοιες και διαδικασίες του Κώδικα παρατίθεται κάτωθι.