Καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.)

Συνολικές καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.)

(καταθέσεις μη-ΝΧΙ με ΝΧΙ)

  Κύπριοι Κάτοικοι ευρωζώνης Κάτοικοι τρίτων χωρών Σύνολο
2014
Δεκέμβριος 32.282,6 1.957,8 11.884,0 46.124,4
2015
Δεκέμβριος 32.882,4 2.731,2 10.354,7 45.968,3
2016
Δεκέμβριος 36.528,6 3.259,2 9.221,2 49.009,0
2017
Δεκέμβριος 37.807,3  3.197,0   8.397,9  49.402,2
2018
Δεκέμβριος 37.599.1 3.258.4   7.006.4  47.863.9
2019
Δεκέμβριος 39.251,2  2.854,1    6.629,8    48.735,1
2020
Δεκέμβριος 39.782,8 2.485,1  5.945,3    48.213,3
2021
Δεκέμβριος 42.351,3 2.827,1 6.354,4    51.532,8
2022
Ιανουάριος 42.051,9 2.794,1 6.454,4    51.300,4
Φεβρουάριος 42.363,2 2.777,4 6.377,5    51.518,1
Μάρτιος 41.840,2 2.716,0 5.940,0    50.496,2
Απρίλιος 42.024,4 2.764,5 6.189,1    50.977,9
Μάιος 41.876,7 2.793,4 6.048,4    50.718,6
Ιούνιος 42.485,3 2.781,9 5.995,3    51.262,5
Ιούλιος 42.474,6 2.735,8 6.004,8    51.215,2
Αύγουστος 42.772,2 2.733,1 5.984,1    51.489,3
Σεπτέμβριος 43.058,5 2.709,5 6.009,8    51.777,8
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2022

08/02/2016