Επιτόκια των ΝΧΙ σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες)

Επιτόκια των ΝΧΙ σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες)

(ετήσια ποσοστά, μέση τιμή περιόδου, εκτός άλλης ένδειξης)

Έτος Μήνας

Δάνεια σε νοικοκυριά 1)

Δάνεια σε μη-χρηματοδοτικές εταιρείες

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2) Καταναλωτικά Για αγορά κατοικίας Λοιπά δάνεια Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2) Λοιπά δάνεια έως ΕΥΡΩ 1 εκ. Λοιπά δάνεια άνω του ΕΥΡΩ 1 εκ.
Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης 3) Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης3) Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους Κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους
2014 Δεκ. 6,76 5,67 6,05 4,36 5,01 4,70 6,34 5,64 6,61
2015 Δεκ. 5,59 4,56 5,00 3,28 3,91 4,18 5,24 4,75 4,06
2016 Δεκ. 5,39 4,12 4,30 3,04 3,35 3,49 4,81 3,84 3,61
2017 Δεκ. 5,12  4,20 4,70  2,53 3,39   3,45  4,37  3,56  3,50
2018 Δεκ. 4,79 2,92 3,52 2,13 2,97 3,00  3,88  3,41  3,40
2019 Δεκ. 4,33 3,13 3,70 2,12 2,97 2,56  3,45  3,10  3,25
2020 Δεκ. 4,09 2,99 3,41 2,16 2,86 2,04 3,33 3,13 3,26
2021 Δεκ. 3,80 2,90 3,80 2,21 2,96 2,41 3,19 3,25 2,84
2022 Ιαν. 3,90 3,10 3,90 2,15 2,80 2,82 3,21 3,21 2,86
Φεβ. 3,80 3,20 4,10 2,14 2,80 2,46 3,25 3,24 3,16
Μαρ. 3,80 3,10 4,00 2,16 2,78 2,46 3,19 3,14 3,28
Απρ.
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αυγ.
Σεπ.
Οκτ.
Νοε.
Δεκ.

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2022

 

Σημειώσεις:

  1. Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
  2. Για αυτή την κατηγορία, νέες εργασίες και υπόλοιπα συμπίπτουν, δηλ. αναφέρονται στο τέλος περιόδου.
  3. Tο συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης αναφέρεται στο συνολικό κόστος δανείου. Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει δύο στοιχεία: το επιτόκιο και τις λοιπές (συναφείς) επιβαρύνσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων, κλπ.