Επιτόκια σε καταθέσεις κατοίκων της Ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες)

Επιτόκια σε καταθέσεις κατοίκων της Ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες)

(ετήσια ποσοστά, μέση τιμή περιόδου, εκτός άλλης ένδειξης)

Καταθέσεις από νοικοκυριά1

Έτος / Μήνας Προθεσμίας Υπό προειδοποίηση2,3
Μίας ημέρας2 Έως 1 έτους Άνω του 1 έτους και έως 2 ετών Έως 3 μηνών Άνω των 3 μηνών
2014
Δεκ. 0,47 2,63 3,17 1,49 2,37
2015
Δεκ. 0,21 1,54 1,97 0,85 1,47
2016
Δεκ. 0,17 1,47 2,09 0,76 1,42
2017
Δεκ. 0,05 1,17  1,68  0,67  1,03
2018
Δεκ. 0,03  0,40  0,52   0,40   0,72
2019
Δεκ. 0,00 0,16  0,27   0,12  0,33
2020
Δεκ. 0,00 0,08   0,11  -0,01  0,12
2021
Δεκ. 0,00 0,06 0,10 -0,02 0,11
2022
Ιαν. 0,00 0,06 0,11 -0,02 0,11
Φεβ. 0,00 0,07 0,14 -0,02 0,11
Μαρ. 0,00 0,05 0,06 -0,02 0,11
Απρ. 0,00 0,05 0,05 -0,01 0,11
Μάιου 0,00 0,05 0,05 -0,01 0,11
Ιούνιος 0,00 0,05 0,04 -0,02 0,11
Ιούλιος 0,00 0,05 0,03 -0,01 0,11
Αύγουστος 0,00 0,06 0,03 -0,02 0,12
Σεπ. 0,00 0,11 0,03 -0,02 0,07
Οκτ. 0,00 0,19 0,03 -0,02 0,07
Νοε. 0,00 0,12 0,04  0,11 0,07
Δεκ. 0,00 0,35 0,04  0,02 0,07
2023
Ιαν. 0,00 0,24 0,03   0,05 0,07
Φεβ.
Μαρ.
Απρ.
Μάιου
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπ.
Οκτ.
Νοε.
Δεκ.

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2023

Σημειώσεις:
1. Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
2. Για αυτή την κατηγορία, νέες εργασίες και υπόλοιπα συμπίπτουν, δηλ. αναφέρονται στο τέλος περιόδου.
3. Για αυτή την κατηγορία, νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες έχουν συμπτυχθεί και ενταχθεί στον τομέα των νοικοκυριών, καθώς τα υπόλοιπα των μη-χρηματοδοτικών εταιρειών είναι αμελητέα, συγκρινόμενα με αυτά του τομέα των νοικοκυριών.