Εθνική Εργατική Νομοθεσία

N175_I_2015_ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2011
15/02/2016

Ν176_Ι_2015_ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ ΑΡ_2 ΤΟΥ 2014
15/02/2016

N100_I_2000_περί Ενημέρ Εργοδοτουμένου από Εργοδότη Όρους που διέπουν Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας
08/02/2016

N104_I_2000_περί Διατήρησης Διασφάλισης Δικαιωμάτων Εργοδοτουμένων στη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων
08/02/2016

N106_I_2011_περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων με Σκοπό τη Διασφάλιση του Δικαιώματος των Εργαζομένων για Ενημέρωση και Διαβούλευση σε Κοινοτικής Κλίμακας Επιχειρήσεις και Ομίλους Επιχειρήσεων
08/02/2016

N8_1967_περί Ετησίων Αδειών Μετ Απολαβών
08/02/2016

N35_I_2007_περί Προστασίας των Μισθών
08/02/2016

N47_Ι_2012_περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας
08/02/2016

N137_I_2002_περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών
08/02/2016

N205_I_2002_περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση
08/02/2016

N208_Ι_2012_περί ίδρυσης και εποπτείας των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
08/02/2016

N177_I_2002_περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας
08/02/2016

N78_I_2005_Νόμος που Θεσπίζει το Γενικό Πλαίσιο Ενημέρωσης κ Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων
08/02/2016

N100_I_1997_περί Προστασίας της Μητρότητας
08/02/2016

N98_I_2003_περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου
08/02/2016

N76_I_2002_περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση
08/02/2016

N63_I_2002_περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας
08/02/2016

N28_I_2001_περί Ομαδικών Απολύσεων
08/02/2016

N24_1967_περί Τερματισμού της Απασχόλησης
08/02/2016