Δάνεια προς κατοίκους εσωτερικού, κατά θεσμικό τομέα

Δάνεια προς κατοίκους εσωτερικού, κατά θεσμικό τομέα

(σε εκατ. € – υπόλοιπα στο τέλος περιόδου)

Έτος Μήνας Γενική κυβέρνηση

Λοιποί τομείς εσωτερικού

Γενικό Σύνολο
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί1) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Νοικοκυριά2)

Σύνολο (εκτός Γενικής κυβέρνησης)
Σύνολο νοικοκυριών Καταναλωτικά δάνεια Οικιστικά δάνεια Λοιπά δάνεια

Υπόλοιπα

2014 Δεκ. 908,7 4.695,4 23,1 22.103,5 21.852,6 2.784,7 11.655,2 7.412,7 48.674,5 49.583,2
2015 Δεκ. 848,2 6.744,9 22,8 22.111,7 21.518,1 2.783,0 11.643,9 7.091,2 50.397,5 51.245,7
2016 Δεκ. 816,1 3.456,8 13,8 20.144,6 20.760,0 2.565,6 11.490,2 6.704,2 44.375,2 45.191,3
2017 Δεκ. 752,1 3.553,2 13,7   18.946,6  19.849,7 2.477,2 11.122,7 6.249,9  42.363,3  43.115,5
2018 Δεκ.  84,0 1.372,8 18,2  15.915,4   13.486,8 1.808,7    8.670,0   3.008,1   30.793,2   30.877,2
2019 Ιαν. 86,0 1.337,1 18,4  16.040,7  13.473,5 1.812,0    8.656,0   3.005,4   30.869,7   30.955,7
Φεβ. 86,6 1.343,9 18,7  16.021,4  13.444,3 1.802,0    8.645,2    2.997,1   30.828,4   30.914,9
Μαρ. 79,0 1.347,5 18,4  16.104,1  13.399,5 1.791,9    8.624,5    2.983,1   30.869,5    30.948,5
Απρ. 78,6 1.352,1 18,6  16.076,9  13.364,6 1.783,8    8.608,5    2.972,3   30.812,2    30.890,8
Μάιος 77,6 1.359,3   9,5  16.043,7   13.353,3  1.799,2    8.597,3    2.956,7   30.765,7    30.843,4
Ιούνιος 77,7 1.267,6  6,4  12.665,9   13.029,9  1.755,6    8.537,7    2.736,6   26.969,8    27.047,5
Ιούλιος 79,2 1.252,5  6,4  12.606,0   12.953,6  1.737,8    8.536,0    2.679,8   26.818,5    26.897,7
Αύγ. 329,4 1.270,1 6,5  12.587,5   12.910,6  1.728,4    8.521,6    2.660,6   26.774,7    27.104,1
Σεπ. 328,6 1.314,1 5,1  12.552,0   12.843,8  1.739,8    8.492,7    2.611,3    26.715,0    27.043,6
Οκτ. 326,1 1.282,3 5,5  12.479,3   12.807,5  1.764,2    8.549,0    2.494,4    26.574,6    26.900,7
Νοε. 325,8 1.419,5 5,7 12.234,2   12.775,2  1.745,8    8.556,4    2.473,0     26.434,5    26.760,3
Δεκ. 320,2 1.416,8 5,0 12.111,2   12.816,1  1.725,0    8.605,1    2.486,0     26.349,1    26.669,3
2020 Ιαν. 324,6 1.414,0 5,6 12.016,3   12.801,3   1.717,8    8.554,0    2.529,5     26.237,2    26.561,8
Φεβ. 323,4 1.420,5 4,0 12.014,2   12.811,3   1.716,4    8.566,0    2.528,9     26.250,1    26.573,4
Μαρ. 321,9 1.410,1 3,7 11.941,3   12.810,3   1.711,4    8.561,6    2.537,3     26.165,4    26.487,4
Απρ. 322,0 1.431,7 4,0 11.980,5   12.781,8   1.676,2    8.566,9    2.538,8     26.198,0    26.520,0
Μάιος 319,3 1,415,3 4,2 11.583,4    12.414,1   1.504,6     8.518,3    2.391,1     25.417,0    25.736,3
Ιούνιος 320,5 1.421,2 3,9 11.273,0   12.370,4   1.516,5     8.512,6    2.341,3     25.068,5    25.389,0
Ιούλιος 320,5 1.378,0 4,1 11.175,4   12.394,5   1.527,4    8.530,7    2.336,4     24.952,1    25.272,6
Αύγ. 320,7 1.353,0 4,3 11.169,3   12.408,3   1.531,0     8.548,0    2.329,3     24.934,9     25.255,6
Σεπ. 319,3 1.353,3 3,5 11.137,1   12.323,4   1.521,1     8.517,6    2.284,7     24.817,5     25.136,8

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2020

Σημειώσεις:
1) Συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και φορέων, των επενδυτικών οργανισμών και των θυγατρικών χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστών χρημάτων.
2) Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.