Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και αναδιαρθρώσεις

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

30/4/2017

€ εκ.

Σύνολο χορηγήσεων

50.254

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

23.158

Χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν

12.987

Πρόοδος αναδιαρθρώσεων

1ο Τρίμ. 2017

%

Αριθμός αιτήσεων για αναδιαρθρώσεις

21.703

Συμφωνήθηκε αναδιάρθρωση για:

 4.947

22,79%

Για εξέταση 15.173

69,91%

Απορρίφθηκαν

 1.583

7,29%

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2017