Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και αναδιαρθρώσεις

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

31/3/2019

€ εκ.

Σύνολο χορηγήσεων

33.111

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

10.144

Χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν

 6.464

Πρόοδος αναδιαρθρώσεων

3ο Τρίμ. 2018

%

Αριθμός αιτήσεων για αναδιαρθρώσεις

9.742

Συμφωνήθηκε αναδιάρθρωση για:

2.043

20,97%

Για εξέταση 6.779

 69,59%

Απορρίφθηκαν

  920

  9,44%

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2019