Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και αναδιαρθρώσεις

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

30/11/2017

€ εκ.

Σύνολο χορηγήσεων

48.334

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

21.140

Χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν

12.244

Πρόοδος αναδιαρθρώσεων

3ο Τρίμ. 2017

%

Αριθμός αιτήσεων για αναδιαρθρώσεις

21.856

Συμφωνήθηκε αναδιάρθρωση για:

 3.195

14,62%

Για εξέταση 17.814

 81,51%

Απορρίφθηκαν

847

  3,87%

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2018