Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και αναδιαρθρώσεις

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

30/11/2016

€ εκ.

Σύνολο χορηγήσεων

49.704

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

23.877

Χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν

13.609

Αναδιαρθρώσεις

Ιαν.’15 – Μαρ.’16

€ δισ.

Ύψος αναδιαρθρώσεων

7.79

Πρόοδος αναδιαρθρώσεων

2ο Τρίμ. 2016

%

Αριθμός αιτήσεων για αναδιαρθρώσεις

20.405

Συμφωνήθηκε αναδιάρθρωση για:

7.785

38,15%

Για εξέταση 11.449

56,11%

Απορρίφθηκαν

1.171

5,74%

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2017