Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και αναδιαρθρώσεις

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

28/2/2018

€ εκ.

Σύνολο χορηγήσεων

48.512

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

21.992

Χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν

12.022

Πρόοδος αναδιαρθρώσεων

3ο Τρίμ. 2017

%

Αριθμός αιτήσεων για αναδιαρθρώσεις

21.856

Συμφωνήθηκε αναδιάρθρωση για:

 3.195

14,62%

Για εξέταση 17.814

 81,51%

Απορρίφθηκαν

847

  3,87%

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2018