Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και αναδιαρθρώσεις

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

31/8/2019

€ εκ.

Σύνολο χορηγήσεων

32.988

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

 9.667

Χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν

 6.009

Πρόοδος αναδιαρθρώσεων

3ο Τρίμ. 2018

%

Αριθμός αιτήσεων για αναδιαρθρώσεις

9.742

Συμφωνήθηκε αναδιάρθρωση για:

2.043

20,97%

Για εξέταση 6.779

 69,59%

Απορρίφθηκαν

  920

  9,44%

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2019