Κώδικας Μεταφοράς Προσωπικού Λογαριασμού Μεταξύ Τραπεζών

Ο Κώδικας Μεταφοράς Λογαριασμού συστάθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς που αφορούν τη προσωπική αλλαγή λογαριασμού, οι οποίοι συντάχθηκαν το 2008 από το European Banking Industry Committee (EBIC). Ο Κώδικας περιλαμβάνει πρόνοιες με στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών μεταφοράς τρεχούμενων λογαριασμών από τη μία τράπεζα στην άλλη. Υιοθετήθηκε από τις τράπεζες μέλη του Συνδέσμου το 2009.

Ο εν λόγω Κώδικας καθορίζει πρόνοιες για τη ταχύτερη και ευκολότερη μεταφορά των τραπεζικών λογαριασμών μεταξύ μίας τράπεζα και άλλης, αποφεύγοντας λάθη ή παρεξηγήσεις, ενισχύοντας έτσι τη σχέση μεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους. Προωθεί τη διαφάνεια και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δύο μερών, ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων, οδηγεί στη προσφορά μεγαλύτερης επιλογής προϊόντων, στη μείωση των τιμών και στη βελτίωση της ποιότητας των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο υφιστάμενος Κώδικας αναμένεται ότι θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της «Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/92/ΕΕ της 23ης Ιουλίου 2014 αναφορικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά», όταν αυτή μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο.