Καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.)

Συνολικές καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.)

(καταθέσεις μη-ΝΧΙ με ΝΧΙ)

  Κύπριοι Κάτοικοι ευρωζώνης Κάτοικοι τρίτων χωρών Σύνολο
2014
Δεκέμβριος 32.282,6 1.957,8 11.884,0 46.124,4
2015
Δεκέμβριος 32.882,4 2.731,2 10.354,7 45.968,3
2016
Ιανουάριος 33.383,4 2.723,5 10.027,3 46.134,3
Φεβρουάριος 33.622,0 2.748,4 9.849,1 46.219,5
Μάρτιος 33.495,6 2.807,6 9.433,5 45.736,7
Απρίλιος 33.642,8 2.860,2 9.390,2 45.893,2
Μάιος 34.124,2 2.985,6 9.362,8 46.472,7
Ιούνιος 34.479,9 2.988,8 9.336,7 46.805,4
Ιούλιος 34.602,6 3.069,9 9.362,1 47.034,6
Αύγουστος 35.367,6 3.093,8 9.438,9 47.900,4
Σεπτέμβριος 35.495,3 3.093,8 9.156,6 47.745,7
Οκτώβρης 35.860,8 3.148,0 9.325,4 48.334,2
Νοέμβριος 36.360,4 3.198,1 9.439,2 48.997,6
Δεκέμβριος 36.528,6 3.259,2 9.221,2 49.009,0
2017
Ιανουάριος 36.295,0 3.280,5  9.397,6 48.973,1
Φεβουάριος 36.612,5 3.225,1  9.463,2 49.300,8
Μάρτιος 36.493,7 3.344,0  9,719,4  49.557,1
Απρίλιος 36.308,5  3.325,2  9.570,8  49.204,5
Μάιος 36.695,6  3.322,9  9.094,6  49.113,1
Ιούνιος 36.381,5  3.250,4   8.887,3  48.519,3
Ιούλιος 36.739,9  3.266,8   8.779,6  48.786,2
Αύγουστος 37.328,0  3.232,5   8.578,7  49.139,3
Σεπτέμβριος 37.228,1  3.242,1   8.553,4  49.023,6
Οκτώβριος 37.355,5  3.291,6   8.829,9  49.476,9
Νοέμβριος 37.411,7  3.281,3   8.544,5  49.237,5

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2017

08/02/2016